ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1 Toepasselijkheid

Tussen “Very Real Publishing” met KVK nummer 78198968 en de afnemers van de online-shop, te vinden op freekteunen.com, gelden uitsluitend de algemene voorwaarden, geldig op het tijdstip van je bestelling. Afwijkende voorwaarden worden door “Very Real Publishing” niet aanvaard, tenzij dit uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 2 Overeenkomst en opzegging

“Very Real Publishing” verplicht zich om bij de bestelling van een online-klant, de voorwaarden van deze website te aanvaarden. Bij schrijf-, druk- en/of rekenfouten, heeft “Very Real Publishing” het recht om de bestelling/overeenkomst te ontbinden. De afnemer kan op zijn beurt schriftelijk, dan wel per email, of door retourzending van het origineel verpakte product, binnen 2 weken, de overeenkomst intrekken. Bij een bestelwaarde van meer dan €100,00 vergoedt “Very Real Publishing” de portokosten van de retourzending. “Very Real Publishing” mag de eventuele ontstane waardevermindering, door gebruik van het product, in mindering brengen.

Artikel 3 Levering

Indien niet anders overeengekomen, wordt de levering vanaf de externe drukker van “Very Real Publishing” naar het door de klant/afnemer aangegeven adres gezonden. Een digitale versie van een boek zal direct na aankoop naar het e-mailadres van de klant worden gemaild, tenzij het een pre-order is. Aanduidingen over de levertermijn zijn niet bindend, voor zover er geen of een uitdrukkelijke levertermijn is toegezegd. De verzending van de goederen, wordt door “Very Real Publishing” aan een extern bedrijf overgelaten. Klachten over niet geleverde of niet ontvangen goederen worden uitsluitend binnen 14 dagen na besteldatum geaccepteerd. De besteldatum is te vinden op de bevestigingsmail.

Artikel 4 Vervaldatum en betalingsstandaard

De aankoopprijs is direct bij de bestelling te voldoen. De betaling kan geschieden door de aangeboden betaalopties. Als betaling van de klant/afnemer achterwege blijft, is het “Very Real Publishing” toegestaan om een opslagvergoeding te vorderen van 5% boven de door de Europese Centrale Bank aangegeven rente, met ingang vanaf de dag dat deze betaling had moeten geschieden, tot en met de dag van betaling. Indien “Very Real Publishing” hierdoor een aantoonbaar hogere schade oploopt, is het “Very Real Publishing” toegestaan deze kosten aan de klant/ afnemer door te berekenen. 

Artikel 5 Compensatie – Recht van retentie  

Recht op compensatie komt een online klant alleen toe als zijn klacht/tegenvordering gerechtelijk is vastgesteld dan wel door “Very Real Publishing” wordt erkend als klacht/tegenvordering. Het recht van retentie (recht van terughouding) geldt slechts voor zover een tegeneis is gebaseerd op dezelfde contractuele relatie.

Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud

De door “Very Real Publishing” geleverde goederen blijven volledig eigendom van “Very Real Publishing”, tot de volledige betaling door de afnemer is voldaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid voor schade

Indien er schade aan het product is ontstaan waarvoor “Very Real Publishing” verantwoordelijk is, kan de klant/afnemer van de online-shop een vervangende levering eisen dan wel een herstel van de schade verlangen. Mocht “Very Real Publishing” hiertoe niet in staat zijn, om welke reden dan ook, is het de klant/afnemer toegestaan om een korting van het aankoopbedrag te vragen dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tenzij hieronder anders vermeld staat, zijn verdere vorderingen door de afnemer, om welke juridische redenen dan ook uitgesloten. “Very Real Publishing” is daarom niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, waaronder begrepen, gevolgschade, gederfde winst of financiële schade door de klant/afnemer. Voor zover de aansprakelijkheid van “Very Real Publishing” uitgesloten dan wel beperkt is, geldt dit ook voor persoonlijke aansprakelijkheid van medewerkers, vertegenwoordigers en/of derden. Deze beperking geldt niet indien de schade veroorzaakt is door opzet of grove nalatigheid of als er sprake is van letselschade. Voor zover “Very Real Publishing” door welke reden of oorzaak dan ook, niet aan contractuele verplichtingen voldoet of kan voldoen, is de vergoeding van de daaruit voortvloeiende vergoeding beperkt. De verjaringstermijn is vierentwintig maanden na levering.

Artikel 8 De gegevensbescherming

“Very Real Publishing” beschermt de door de klant/afnemer doorgegeven privégegevens. “Very Real Publishing” stelt deze gegevens niet aan derden beschikbaar. “Very Real Publishing” sluit niet uit, dat het klantenbestand door een betrouwbare derde partij wordt geanalyseerd en verbeterd.

Artikel 9 Illegale kopieën

Very Real Publishing staat het niet toe dat er kopieën worden gemaakt van digitale of fysieke goederen. Daders zullen berecht worden vanwege inbreuk op copyright. 

Artikel 10 Toepasselijk recht

De bevoegde Rechtbank, voor alle aansprakelijkheden die voortvloeien uit deze overeenkomst, is de Rechtbank in de provincie Zuid-Holland. Deze is uitsluitend verantwoordelijk voor eventuele geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst. Deze overeenkomst is onderworpen aan de wetgeving van Nederland.

Menu